110 (4″) Kangal Hortum mavi

110 (4″)  Kangal Hortum mavi